Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีมอบรางวัล Best Presentation Award / Best Poster Presentation และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

         วันที่ 1 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดพิธีมอบรางวัล Best Presentation Award / Best Poster Presentation และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power" ณ ลานด้านหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร