Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         วันที่ 1 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยัสารสนเทศ
 
  ที่มา : งานบริหารบุคคคล