Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ครั้งที่ 2/2567

         วันที่ 8 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ครั้งที่ 2/2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยนางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมประชุมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และเป็นประธานพิธีมอบป้ายกิจกรรม U Live ให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร