Accessibility Tools

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2567 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

         วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร