Accessibility Tools

โครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสฯ

         วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามและร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา ณ ห้องประชุมร่มฉัตร อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรศ.ดร.ธีระภัทร กุโลภาส จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาในครั้งนี้
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร