Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิต และเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีมอบชุดวงโยธวาทิตและเครื่องแต่งกายให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและคณะครูร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนจอมบึงมาราธอน ในการสนับสนุนจัดซื้อเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายและชุดวงโยธวาทิตให้แก่โรงเรียนสาธิต เป็นจำนวนเงิน 342,000 บาท เพื่อการพัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร