Accessibility Tools

คณะกรรมการ กกท. สำรวจตรวจพิจารณาสนามกีฬา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เพื่อรองรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ของจังหวัดราชบุรีในปี 2566

                    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะและกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ดร.ปัญญา หาญลำยวง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะในการสำรวจตรวจสนามกีฬา อาคารสถานที่และที่พักพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อพิจารณาความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ปี 2566 ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งสนามกีฬาและที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นพื้นที่หนึ่งในการรองรับจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วยสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามกีฬาในร่ม และที่พักสำหรับนักกีฬา โค้ช ผู้ฝึกสอน ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ไปสำรวจสนามกีฬาและที่พักในจุดต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี ทั้งสนามกีฬากรมการทหารช่าง ที่พักรีสอร์ทในพ้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

                    สำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มี 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด นครสวรรค์ เพชรบูรณ์และราชบุรี โดยตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก นอกจากจะต้อง มีสนามฝึกซ้อม สนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับจำนวนชนิดกีฬา, มีสถานที่พักที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ ต่อนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจชมการแข่งขัน, มีระยะทางการเดินทางระหว่างสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม และที่พัก สะดวก รวดเร็ว, มีการรับ-ส่งนักกีฬา ระหว่างที่พัก ไปสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม, มีแผนรักษาความปลอดภัย, มีสถานพยาบาลที่เพียงพอ เหมาะสมและรวดเร็ว รวมถึงประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดให้ความร่วมมือ รวมทั้ง องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถรองรับและสนับสนุนการจัดการแข่งขันได้, จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) และมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้านสุขภาพ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ (New Normal)เพื่อรองรับการแข่งขัน ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีก็มีความพร้อมในประเด็นดังกล่าว