Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2567

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายพัฒนพงษ์ ชื่นชอบ นายอำเภอจอมบึงพร้อมทีมงาน และอาจารย์ ดร กานต์ณรงค์ สอนสกุล รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำทีมนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการประกวดทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยทีมชมรม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย นายอติวิชญ์ ทัด นายศุภมิตร แจ้งประดิษฐ์ นางสาวจิราภา จันทร์ชิต และนางสาวเล็ก หักทอง

    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร