Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี และอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทาน เพื่อไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์. 2567 ตามที่จ.ราชบุรี ได้รับเกียรติจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567
          ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมการการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” เฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 และพลโท มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พร้อมด้วย ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี และอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทาน นำไปประดิษฐานไว้ ณ ศาลากลางจ.ราชบุรี เพื่อไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 และ 19 เมษายน 2567ต่อไป

    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร