Accessibility Tools

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ.2567

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "เมืองโอ่งเกมส์" พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1/2567) โดยนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี และตัวแทนแต่ละจังหวัดเข้าร่วมประชุมและจับฉลากแบ่งสายประเภทกีฬา ในการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน ซึ่งมีดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร