Accessibility Tools

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการจัดงานประเพณี "ปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล" ครั้งที่ 11

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเตรียมการจัดงานประเพณี "ปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล" ครั้งที่ 11

                    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณี "ปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล" ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดงานและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการแต่ละฝ่าย โดยจะมีการจัด งานระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 และการแสดง แสง สี เสียง ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การจัดงานประเพณีปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในอำเภอจอมบึงจัดขึ้น เพื่อ จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนแประชาชน ซึ่งภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าราคาถูก มหกรรมดนตรี และสวนสนุกตลอดงาน