Accessibility Tools

มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมรับตรวจพื้นที่สนามกีฬา ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

                    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมพุทธชาด อาคารอำนวยการ เพื่อซักซ้อมในการเตรียมความพร้อมรับการสำรวจพิจารณาการขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ปี 2566 ด้วยจังหวัดราชบุรีได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ซึ่งสนามกีฬาและที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นพื้นที่หนึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในประชุมครั้งได้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมของสนาม อาคารสถานที่ ในการตรวจและสำรวจของคณะกรรมการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38