Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  พิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องการอยู่เวรยามในสถานศึกษาตาม มติครม.และเรื่องแผนปฏิบัติการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2567


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร