Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษาให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชัยพร ตั้งทอง รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่า สโมสรนักศึกษา ในโอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานด้านนักศึกษาเก่าและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร