Accessibility Tools

รองอธิการบดีฯ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ จัดเวที PLC ร่วมแลกเปลี่ยนเรียน กับโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียนใน จ.ราชบุรี

          วันที่ 31 มกราคม 2567 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์  รองอธิการบดีฯ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และ รศ.ดร.พรศักดิ์สุจริตรักษ์ จัดเวที PLC ร่วมแลกเปลี่ยนเรียน กับโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียนใน จ.ราชบุรี เพื่อนำสติศึกษา ไปพัฒนาครูและนักเรียนของแต่ละโรงเรียน


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร