Accessibility Tools

รองอธิการบดีฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานการประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน

          วันทิ่ 30 มกราคม 2567 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์  รองอธิการบดีฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานการประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในเรื่องงานวิชาการและการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร