Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชกภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          วันทิ่ 30 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชกภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธาน กรรมการและเลขานุการ เรื่องสืบเนื่อง แผนงบประมาณ 2567 โครการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และวาระพิจารณาเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566) การขอจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อรองรับการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ และให้บริการเชิงรุกในชุมชน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร