Accessibility Tools

งานบริหารพัสดุและยานพาหนะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5"

          วันที่ 29 มกราคม 2567 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (Training Room) ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการนี้จัดโดย งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อบรมให้กับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีเป็นผู้อบรม


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร