Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมโชว์ศิลปะวัฒนธรรมเครือข่ายมอญ งานเจี๊ยโม่งโร่งโม่น เดิงราชบุรี กินอยู่ดูมอญ

          วันที่ 28 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม พร้อม ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์ นำทีมนักศึกษาร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเครือข่ายมอญ งาน"เจี๊ยโม่ง โร่ง โม่น เดิงราชบุรี กินอยู่ดูมอญ ครั้งที่ 8" ณ วัดท่ามะขาม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร