Accessibility Tools

สัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว พัฒนาศักยภาพบทบาทและเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับครูแนะแนว

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา "บทบาทและเทคนิคการให้คำปรึกษา สำหรับครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21" ณ ห้องประชุมโรงแรมไอธาราไพรเวท อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานร่วมพิธี ซึ่งงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวและสร้างเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนจ.ราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยผศ.สุรางค์ มันยานนท์ ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์และอาจารย์ ดร.ต้นสาย แก้วสว่าง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรให้กับครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร