Accessibility Tools

ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลมวยไทยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สู่ยูเนสโก

    วันที่ 2 พศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลมวยไทยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สู่ยูเนสโก ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาการปรับข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อดำเนินการต่อไป


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร