Accessibility Tools

โครงการการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1

    วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอบรมตามโครงการครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนํา ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการให้คำปรึกษา แนะนําผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งโครงการนี้จะจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทั้ง 3 รุ่น โดยผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 823 คน


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร