Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษาต่างชาติ

      วันที่ 13 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการการศึกษาโครงการพิเศษ : นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร