Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯร่วมกับคณบดี / รองคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิ

      ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯร่วมกับคณบดี / รองคณบดีและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีวาระประเด็นพิจารณาเรื่องเปิดแผนการเรียนภาษา(อังกฤษ-จีน), จัดสรรอัตราครูเคมี, และการพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่น

   
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร