Accessibility Tools

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนประจำท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี

      วันที่ 8 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงเรียนประจำท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 6  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีอาจารย์สุดารัตน์ เทียนน้อย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร เจ้าหน้าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายจาก 16 โรงเรียนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร