Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หมู่บ้านเล็กๆแต่โลกเห็น...เสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าท่านหนึ่งกล่าวในวงเสวนาสายใยจอมบึง

                    วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ร.ต.อ.ดร.วรชาติ บุรณศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่า และคณะให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่ารุ่นที่1-23 ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าและการสนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน