Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระบรมราโชบายปลูกต้นไม้จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

                    และด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม”ราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง “คนของพระราชา” ให้กับสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ เฉกเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยังความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

                     ทั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบต้นไม้ให้กับตัวแทนนักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธี ณ บริเวณโดม ยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลังจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้นำต้นไม้ไปทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จิตอาสาบริเวณสวนรุขชาติถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวให้โอวาทกับผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีนายประดุง จิตระออน หัวหน้าสวนรุขชาติถ้ำจอมพลพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จิตอาสา ซึ่งได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณเขาจอมพลและบริเวณด้านล่างของสวนรุกชาติถ้ำจอมพล นับเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์และที่สำคัญ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและนักศึกษาได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี