Accessibility Tools

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2563

                    วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงศ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาอนุมัติผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณวุฒิและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)