Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบนโยบายคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการชุดใหม่

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมอบนโยบายคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการชุดใหม่ โดยอาจารย์ดร.กุลยา อนุโลก คณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย อาจารย์ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ อาจารย์ดร.กนกวรรณ แสนเมือง และผศ.อัจฉรียา โชติกลาง ร่วมรับมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับนักศึกษากับการมีงาน และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร