Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา"ราชบุรีเกมส์” และ “เมืองโอ่งเกมส์” ปี 2567

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ “เมืองโอ่งเกมส์” ซึ่งจังหวัดราชบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯในปี พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 โดยจัดแข่งขันทั้งหมด 39 ชนิดกีฬา และและการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 มีจัดแข่งขันทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา โดยกีฬาแต่ละชนิดจะกระจายจัดทุกอำเภอของจังหวัดราชบุรีรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร