Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธี (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2566

        วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธี (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาโครงการจัดทำข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม “มวยไทย”เพื่อเสนอขึ้นบัญชีต่อยูเนสโก ซึ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนและขอบเขตการดำเนินการจัดทำข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมูลนิธิพลเอกมังกร พรหมโยธีพิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มวยไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอดมวยไทยเป็น soft power พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร