Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทนเกษมนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ หาวิทยาลัยราชภัฏจันทนเกษม เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร