Accessibility Tools

โครงการและผู้เข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ :มหาวิทยาลัยมหิดล

        วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เข้าร่วมการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ :มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดการอบรมและกล่าวถึงนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ. 2566 - 2570) รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิตรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แนวทางมาตรการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของ วช.และคณะวิทยากรอบรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยให้กับคณะอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร