Accessibility Tools

ประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ

        วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการนิเทศก์การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครู โดยการเรียนรู้คู่การปฏิบัติในสถานศึกษา (School Integreated Learning : SIL) ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจารย์ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินและการนิเทศก์ของอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร