Accessibility Tools

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN - QA รุ่นที่ 1

        วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN - QA รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยอาจารย์ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งมีผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรการอบรบให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2566

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร