Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ขยายผลสู่เกษตรเขาชะงุ้มตอบโจทย์พื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.สันติ รักษาวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ประดู่ทอง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายไมตรี พวงอินทร์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ประดู่ทองร่วมเป็นวิทยากรการอบรมแลกเปลี่ยนเรีนรู้ให้กับเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับเกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม และเพื่อรองรับการบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร Smart Farmer , Young Smart Farmer STARTUPด้านเกษตร และSMEเกษตรภายในจ.ราชบุรี และได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อตอบโจทย์พื้นที่ และในการอบรมได้มีการนำเสนอข้อมูลเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลิต ระบบการจัดการน้ำและปุ๋ยพร้อมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนฐานการเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ ในการพัฒนาระบบการเกษตรเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ประดู่ทองจะเป็นศูนย์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในการขยายผลไปสู่เกษตรกรต่อไป

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร