Accessibility Tools

ศูนย์สหกิจศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา( CWIE +EEC) เตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

       วันที่ 26  พฤษภาคม 2566 ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา( CWIE +EEC) 1/2566 ณ ห้องประชุมเอื้องสุริยัน ชั้น 3  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยศูนย์สหกิจศึกษาจัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงเรื่องเอกสาร แบบประเมิน กำหนดการ การปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งโครงการนักศึกษาสหกิจศึกษาโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษ มีนักศึกษา CWIE+EEC รุ่นแรกในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรุ่นแรกที่จะไปฝึกสหกิจศึกษากับบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดและบริษัทในเครือโดยเริ่มการปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร