Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566

       วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของ(ร่าง)จัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 พิจารณาวิธีการการบรรจุบุคคลที่จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พิจารณาหลักเกณฑ์และเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร