Accessibility Tools

การประชุมพิจารณาประเมินประวัติ ผลงาน และจัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

       วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายประพันธ์ มนทิการติวงศ์และคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการประชุมพิจารณาประเมินประวัติ ผลงาน และจัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์และบุคลากรร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม และอาจารย์ดร.กุลยา อนุโลก พร้อมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหา ประกอบการพิจารณา เพื่อนำเสนอกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพิจารณาสรรหาต่อไป

   
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร