Accessibility Tools

ทีมอว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ได้รับการพิจารณาและผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 จังหวัดจาก อว.ส่วนหน้าทั่วประเทศ (ลำดับที่ 2) จากการ PItching นำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ

       ทีมอว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)🎖️ได้รับการพิจารณาและผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 จังหวัดจาก อว.ส่วนหน้าทั่วประเทศ (ลำดับที่ 2) จากการ PItching นำเสนอศักยภาพความพร้อมและแนวคิดในการนำงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาจังหวัด

       ทั้งนี้ อว.ส่วนหน้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว.ในการจัดทำแผนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 -2570 รวมถึง อว.ส่วนหน้าที่ผ่านการคัดเลือกมีโอกาสได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2568-2570
  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร