Accessibility Tools

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5 /2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 การให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายวิชาเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร