Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษปริญญาในร้านยา ครั้งที่ 3/2566

       วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในร้านยา ครั้งที่ 3/2566  ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี โดยมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมผู้ประกอบการร้านยา และมีวาระพิจารณา (ร่าง) คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในร้านยา (ชุดใหม่) การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในร้านยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และในวันเดียวกันผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ และมีวาระพิจารณาในเรื่องต่างๆ

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร