Accessibility Tools

การประชุมคณะกรรมการการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 3/2566

       วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระสืบเนื่อง เรื่องการประชาสัมพันธ์และแผนปฏิบัติการงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 ปี 2567 ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนในประเด็นต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และกำหนดการจัดงานในวันที่ 21 มกราคม 2567 และเรื่องการกำหนดวันเปิดรับสมัคร จะมีการขับเคลื่อนงานการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดส่วนต่างๆ เส้นทางวิ่งและเรื่องอื่นๆก่อนที่จะมีการประชุมสรุปการดำเนินโครงการและประกาศการรับสมัครภายในเดือนกรกฎาคม 2566 และในวาระพิจารณาได้สรุปผลการดำเนินงานการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 รายละเอียดรายรับรายจ่ายในการจัดงาน และพิจารณาธีมงานจากผลโหวตของอาจารย์ และบุคลากรในการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 คือวิ่งในแบบฉบับของคุณ (Your Running Style) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานต่อไป

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร