Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการยกร่างคำของานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตามโครงการสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง

                    เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกร่างคำขอในงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการยกร่างคำขอในงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยสินทางปัญญาจากสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดยนางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการและคณะ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมโครงการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นพี่เลี้ยงในการเตรียมความพร้อมคณาจารย์และบุคลากรในงานด้านทรัพยสินทางปัญญา ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสังคมต่อไป