Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือบริษัท เฟิร์สทแคนฟูด (ไทย)จำกัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตอบโจทย์สหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ

                     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและนายเฉิน อิ่น ยุ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท เฟิร์สทแคนฟูด (ไทย) จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ บริษัท เฟิร์สทแคนฟูด (ไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ดร.นรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวกัณหา หาญณรงค์ ผู้จัดการโรงงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ บริษัท เฟิร์สทแคนฟูด (ไทย) จำกัดร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับบริษัท เฟิร์สทแคนฟูด (ไทย) จำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ พัฒนาทักษะวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ และร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา รวมถึงแหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับ บริษัท เฟิร์สทแคนฟูด (ไทย) จำกัดตั้งอยู่ในพ้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีจะสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาอันจะนำไปสู่การสร้างงานและการมีงานทำของนักศึกษาในอนาคต