Accessibility Tools

หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติดโครงการนำร่องสร้างกำลังคนอุดมศึกษาด้วยหลักสูตร CWIE+EEC Model Type A

      วันที่ 5 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาเรื่องต่างๆ และการปรับแผนการเรียนของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในภาคฤดูร้อน/2565เพื่อรองรับให้กับนักศึกษาในโครงกการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+FEC Model Type AMaster C(ass ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ในการนี้คณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทสำหรับนักศึกษานักศึกษานำร่องเข้าร่วมโครงการ ซึ่งตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้คัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ติด1ใน10(2ใน15หลักสูตร)ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับการตัดสินเพื่อคัดเลือกร่วมโครงการCWIE +EEC Model Type A"ตามแนวพัฒนาหลักสูตรด้านEEC ความท้าทายในการเตรียมคนให้พร้อมกับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0" ภายใต้การร่วมมือในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และภายใต้โครงการขยายผล สร้างกำลังคนอุดมศึกษาด้วยหลักสูตร CWIE+EEC Model Type A


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร