งานเกษียณอายุราชการ 2563 "ร้อยหัวใจไว้ด้วยกัน ทุกวันเวลา"

                    วันที่ 25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานเกษียณอายุราชการ 2563 "ร้อยหัวใจไว้ด้วยกัน ทุกวันเวลา" ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์