Accessibility Tools

ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

      วันที่ 31 มีนาคม 2566 อาจารย์ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ 2566ซึ่งมีประธานคณะทำงาน/กรรมการเลขานุการเและคณะทำงานร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อรายงานความคืบหน้าในการรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้กำหนดหน้าที่ให้คณะทำงานจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเพื่อเผยแพร่ข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยฯ และรายงานความก้าวหน้าให้มหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งจากการประชุมผู้แทนคณะทำงานฯ แต่ละชุด ในแต่ละตัวชี้วัดที่จะต้องมีการรวบรวมหลักฐานการดำเนินงานและจัดส่ง Link การเผยแพร่ข้อมูลให้กับฝ่ายเลขานุการคณะทำงานชุดที่ 9 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นางสาวนันท์นภัส มีถาวร หัวหน้าตรวจสอบภายในได้มาแลกเปลี่ยนและชี้แจงเกณฑ์ต่างในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้การจัดทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในกลุ่มย่อยคณะทำงานซุดที่ 1 - 8 เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานต่อไป


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร