Accessibility Tools

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2566

      วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯพร้อมคณะกรรมการสภาร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่ได้มีส่วนร่วมในการการขับเคลื่อนโครงการ และในการประชุมมีวาระแจ้งเพื่อทราบจากนายสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและกรรมการ เรื่องสืบเรื่อง เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณาจากอธิการบดีในเรื่องต่างๆ รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร