Accessibility Tools

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางในการบริหารจัดการ การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

      วันที่ 30 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งจัดโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สำหรับการจัดโครงการอบรมครั้งนี้มีทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.)เป็นวิทยากรให้กับอาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการอบรม เพื่อส่งสริมและสนับสนุนให้หน่วยงนภายในมหวิทยาลัยฯ มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการ์ณารทุจริตของหน่วยงานของรัฐโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการการทุจริตให้กับผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตในหน่วยงาน ด้วยวิธีการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติในการอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการ โดยจะเน้นผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร